آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دوره دکتری

شیوه نامه داخلی احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز (جدید)

این شیوه نامه از تاریخ ابلاغ برای دانشجویان دکتری ورودی 1402 و بعد از آن لازم الاجراست .

شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری تخصصی دامپزشکی (دستیاری)دانشگاه شهید چمران اهواز (ویزه دانشجویان ورودی 1398-1397 و پس از آن)

شیوه نامه دانشگاه شهید چمران مبتنی بر آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری تخصصی 1402(نسخه جدید)

این آیین نامه و تبصره های آن برای دانشجویان ورودی سال 1403-1402 قابل الاجراست .مواردی که در شیوه نامه اجرایی دانشگاه ها مطابق با این آیین نامه تنظیم می شود نیز برای دانشجویان ورودی سال 1403-1402و پس از آن لازم الاجراست .برای دانشجویان ورودی های پیشین ،مطابق با آیین نامه های ابلاغی دوره های خود عمل می شود .

آئین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای دانشجویان 1403-1402 و پس از آن 

این آیین نامه با یک مقدمه ،54 ماده و یک پیوست ،در جلسه شماره 962 تاریخ 1402/04/25 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و تمام آئین نامه ها و بخش نامه ها و مستندات مرتبط با مقررات آموزشی قبلی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1403-1402و پس از آن لغو و بلااثر است .

اصلاحیه شیوه نامه و کاربرگ دفاع دکتری (جدید)

شیوه نامه اجرایی تعیین ظرفیت استادان در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی (داخلی و بین الملل)

شیوه نامه اجرائی دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) ،ترجمه شده به زبان عربی (ویژه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 1398-1397 و پس از آن - بازنگری در سال 1399)

شیوه نامه صدور گواهی مشاوره و راهنمایی پایان نامه /رساله های تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه جذب دانشجوی بین المللی در دانشگاه شهید چمران اهواز (نسخه نهایی)

شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری تخصصی (.Ph.D)دانشگاه شهید چمران اهواز (ویژه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 1398-1397 و پس از آن - بازنگری در سال 1399 )

بازنگری این شیوه نامه در 28 ماده و 54 تبصره در نهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ 06/10/99 به تصویب رسید و برای دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی 1398-1397)و پس از آن (در مواردی صرفا برای دانشجویان 1400-1399و پس از آن )،لازم الاجرا خواهد بود .گروههای آموزشی نمی توانند مصوبه ها یا شیوه نامه های داخلی مغایر با این شیوه نامه تصویب یا اجرا کنند

البیان التنفیذی و الإشرافی لمقطع الدکتوراه المتمرکز علی البحث

القرار التعلیمی لمرحلة الدکتوراه

راهنمای تکمیل طرح درس های تحصیلات تکمیلی دانشگاه (Pdf)

طرح درس ویژه درس های تحصیلات تکمیلی دانشگاه (word)

راهنمای بارگذاری طرح درس ویژه اعضا هیات علمی در پورتال دانشگاه

شیوه نامه شرح وظایف نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه های دفاع 

این شیوه نامه در یک مقدمه و 2 ماده در جلسه 19 مورخ 1397/10/08 به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و رعایت آن در همه دفاعیه هایی که از 1397/11/01 به بعد برگزار خواهند شد،  لازم الاجراست.

 آیین‌‌‌نامۀ دورۀ دکتری با دو شیوۀ آموزشی ـ پژوهشی و پژوهشی

 این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، 15 ماده، 22 تبصره در جلسۀ 775 مورخ 89/8/8 شورای برنامه‌ریزی آموزشی عالی تصویب شد و برای دانشجویانی که ازسال تحصیلی 90-1389 و پس از آن در دورۀ دکتری پذیرفته می‌شوند لازم‌الاجرا است و از تاریخ اجرا کلیۀ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌شود.

آیین‌نامه آموزشی دوره تخصصی(Ph.D)

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، 26 ماده و 15 تبصره در جلسۀ شمارۀ 871 مورخ 1394/11/24 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به تصویب رسید و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395 و پس از آن الزامی است.

شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری تخصصی (Ph.D)دانشگاه شهید چمران اهواز (ویزه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 1395 و پس از آن )

این شیوه‌نامه در 28 ماده و 39 تبصره در جلسة شمارة 11 مورخ 1397/07/28 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 برای دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) ورودی 95 و بعد از آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورۀ تحصیلی دکتری

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش ماده و دو تبصره در تاریخ 1393/3/27 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین مادۀ 8 «آیین‎نامۀ ارائۀ تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر»(ابلاغیۀ شمارۀ 22354/ و مورخ 91/3/2) و سایر مصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون در دورۀ دکتری می‌شود و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی 95-1394 لازم‌الاجر است .

اصلاحیۀ آیین‌نامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورۀ تحصیلی دکتری

شیوه‌نامۀ اجرایی و نظارتی دورۀ دکتری پژوهش محور برای ورودی‌های 94 و بعد از آن 

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، 8 ماده و 11 تبصره در جلسۀ مورخ 93/09/02 کمسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی مهرماه سال تحصیلی 95-1394 به بعد لازم‌الاجرا می‌باشد.

آیین‌نامۀ یکپارچۀ آموزشی دوره‌های تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) ویژۀ دانشگاههای سطح 1 و 2

این آیین‌نامه با یک مقدمه، 38 ماده و 29 تبصره و یک پیوست، در جلسۀ شمارۀ 889 تاریخ 96/10/30 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-1397 و پس از لازم‌الاجرا است و تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام می‌شود.

شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه شهید چمران اهواز (ویژه  دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 98-1397و پس از آن )

این شیوه‌نامه در 28 ماده و 40 تبصره در جلسة شمارة 11 مورخ 1397/07/28 به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و برای دانشجویان دکتری تخصصی (.Ph.D) ورودی سال تحصیلی 98-97 و پس از آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامۀ نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 

این آیین‌نامه با یک مقدمه و در 5 ماده و 7 تبصره در تاریخ 85/07/26 به تصویب رسید و پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، کلیۀ آیین‌نامه‌های قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی می‌گردند.

آیین‌نامۀ اجرائی کمسیون موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 این آیین‌نامه در 7 ماده در تاریخ 74/11/16 به تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود.