معاون مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 

نام و نام خانوادگی:سیدمحمدرضا  عالم زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  

تلفن تماس: 2117 داخلی -33330020 الی 33330010-061