نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های مربوط به دانشجویان دوره دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع دانشجویان دکتری تخصصی دانلود (950.3k)
پرسش و پاسخ‌های آموزشی و اجرایی مربوط به دوره دکتری تخصصی دانلود (367.2k)
فرم شماره 3. درخواست دانشکده برای صدور مجوز دفاع از رسالة دکتری تخصصی (Ph.D.) دانلود (43.6k)
فرم شماره 2. درخواست گروه آموزشی برای صدور مجوز دفاع از رسالة دکتری تخصصی دانلود (129.3k)
فرم شماره 1. برگ درخواست برگزاری جلسة دفاع از رسالة دکتری تخصصی (Ph.D.) دانلود (88.8k)
فرم ارسال رساله دکتری تخصصی (1) دانلود (37.8k)
فرم ارسال رساله دکتری تخصصی دانلود (131.2k)
آدرس راهنمای استفاده دانشجویان از سامانه سجاد جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانلود (111.0k)
کمک هزینه تحصیلی دانلود (2,679.4k)
سوگند نامه دانلود (241.4k)
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری تخصصی دانلود (507.7k)
برگ ارزیابی رساله دانشجویان دکتری تخصصی دانلود (445.6k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه. دانلود (18.2k)
دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی. دانلود (164.9k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری-1. دانلود (395.9k)
فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری.-1 دانلود (90.0k)
فرم تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری-1. دانلود (120.8k)
فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری. دانلود (90.0k)
فرم مغایرت معدل دانلود (14.2k)
فرم عدم اشتغال بکار دانلود (13.6k)
فرم د دانلود (15.3k)
فرم تعهد زبان دانلود (13.9k)
تاییدیه تحصیلی دانلود (20.9k)