آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دورۀ کارشناسی ارشد

شیوه نامه دانشگاه شهید چمران مبتنی بر آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری تخصصی 1402(نسخه جدید)

این آیین نامه و تبصره های آن برای دانشجویان ورودی سال 1403-1402 قابل الاجراست .مواردی که در شیوه نامه اجرایی دانشگاه ها مطابق با این آیین نامه تنظیم می شود نیز برای دانشجویان ورودی سال 1403-1402و پس از آن لازم الاجراست .برای دانشجویان ورودی های پیشین ،مطابق با آیین نامه های ابلاغی دوره های خود عمل می شود .

آئین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای دانشجویان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و پس از آن 

این آیین نامه با یک مقدمه ،۵۴ ماده و یک پیوست ،در جلسه شماره ۹۶۲ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و تمام آئین نامه ها و بخش نامه ها و مستندات مرتبط با مقررات آموزشی قبلی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲و پس از آن لغو و بلااثر است .

اصلاحیه شیوه نامه و کاربرگ دفاع کارشناسی ارشد (جدید)

شیوه نامه اجرایی تعیین ظرفیت استادان در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی (داخلی و بین الملل)

شیوه نامه صدور گواهی مشاوره و راهنمایی پایان نامه /رساله های تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه اجرایی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شهید چمران اهواز (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 1400-1399 و پس از آن)

شیوه نامه جذب دانشجوی بین المللی در دانشگاه شهید چمران (نسخه نهایی)

القرار التعلیمی لمرحلة الماجستیر المنفصل

راهنمای تکمیل طرح درس های تحصیلات تکمیلی دانشگاه (pdf)

طرح درس ویژه درس های تحصیلات تکمیلی دانشگاه (word)

شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شهید چمران اهواز (ویزه دانشجویان ورودی 95-1394 و پس از آن )

این شیوه نامه در 35 ماده و 44 تبصره در جلسه شماره 12 مورخ 97/08/05 به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال تحصیلی 95-1394 و پس از آن لازم الاجراست .

آیین‌نامۀ یکپارچۀ آموزشی دوره‌های تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) ویژۀ دانشگاههای سطح 1 و 2 

این آیین‌نامه با یک مقدمه، 38 ماده و 29 تبصره و یک پیوست، در جلسۀ شمارۀ 889 تاریخ 96/10/30 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-1397 و پس از آن لازم‌الاجراست و تمام آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام می‌شود.

شیوه‌نامۀ اجرائی دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوستۀ دانشگاه شهید چمران اهواز (ویژۀ دانشجویان ورودی 98-1397 و پس از آن)

این شیوه‌نامه در 35 ماده و 44 تبصره در جلسۀ شمارۀ 12 مورخ 97/08/05 به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستۀ ورودی 98-1397 و پس از آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامۀ پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد 

 این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده در تاریخ 93/4/25 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین «آیین‌نامۀ ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر»(ابلاغیۀ شمارۀ 22354/و مورخ 91/3/2) و تمام مصوبات مربوط به پذیرش با آزمون برگزیدگان علمی در دورۀ کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد می‌شود و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی 95-1394 لازم‌الاجرا است.

آیین‌نامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورۀ تحصیلی کارشناسی ارشد 

 این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و سه تبصره در تاریخ 93/04/11 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین «آیین‌نامۀ ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر»(ابلاغیۀ شمارۀ 22354/و مورخ 91/3/2) و تمام مصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دورۀ کارشناسی ارشد می‌شود و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی 95-1394 لازم‌الاجراست.

آیین‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد برای ورودی‌های 94 و پس از آن 

این آیین‌نامه در یک مقدمه، 20 ماده و 21 تبصره در جلسۀ شمارۀ 866 مورخ 94/7/4 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-1394 و پس از آن لازم‌الاجراست.

شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامۀ اجرائی دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوستۀ دانشگاه شهید چمران اهواز (ویژۀ دانشجویان ورودی 95-1394 و پس از آن)

این شیوه‌نامه در 35 ماده و 40 تبصره در جلسۀ شمارۀ 12 مورخ 05/08/97 به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستۀ ورودی سال تحصیلی 95-1394 و پس از آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوستۀ 1388

آیین‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد در 39 ماده و 19 تبصره در جلسۀ 714 مورخ 88/1/15 شورای برنامه‌ریزی آموزشی عالی به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از نیمسال اول تحصیلی 89-1388 به مدت سه سال قابل اجرا است که پس از مدت مذکور با ارزیابی خروجی‌های دوره و در صورت موافقت تمدید خواهد شد. با ابلاغ این آیین‌نامه‌ها، کلیۀ آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با آن ملغی اعلام می‌شود.

آیین‌نامۀ نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 این آیین‌نامه با یک مقدمه و در 5 ماده و 7 تبصره در تاریخ 85/07/26 به تصویب رسید و پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، کلیۀ آیین‌نامه‌های قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی می‌گردد.

آیین‌نامۀ اجرائی کمسیون موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 

این آیین‌نامه در 7 ماده در تاریخ 74/11/16 به تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین‌نامۀ قبلی می‌شود.