بستن

معرفی مدیر

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی:  آرش راسخ

عضو هیئت علمی (استاد) دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی،گروه گیاهپزشکی 

تلفن مستقیم: 33336116 (061) نمابر: 33336116(061)

شماره تماس داخلی: 2095

آدرس ایمیل: a.rasekh@scu.ac.ir

مدیران قبلی تحصیلات تکمیلی

1- دکتر شهرام جلیلیان 

2-دکتر علی حقیقی 

3- دکتر عبدالرحمن راسخ 

4- دکتر مسعود قربانپور 

5-دکتر رحیم پیغان 

6-دکترعبدالرحیم هوشمند 

7-دکتر علی موسوی جرف

8-دکتر محمود محمویان شوشتری