راهنمای سامانه سجاد

راهنمای استفاده از سامانه سجاد جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 

 

اhttp://portal.saorg.ir/instruction-for-using-the-system 

راهنمای سامانه سجاد