مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی


نام و نام خانوادگی:  فاطمه بهبهانی 

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد 

تلفن تماس:  2095 داخلی (20-33330010)061