شرح وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی

 • دبیری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شوراها.
 • تهیه و تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های تحصیلات تکمیلی و مقررات مربوط، به صورت کاتالوگهای معرفی دوره های تحصیلات تکمیلی.
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.
 • ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده.
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور.
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آئین نامه و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها.
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.
 • نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی بر اساس سیاستهای متخذه.
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.
 • اعمال دستورالعملهای صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.
 • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان.
 • پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروههای آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.
 • ارسال تائیده فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.
 • برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.