دانشکده های مهندسی - دکتری علوم زمین

کارشناس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده های:

  • مهندسی 
  • دکتری علوم زمین 

 

نام و نام خانوادگی : مهناز مرادزاده 

مدرک :کارشناسی 

تلفن : 2096داخلی -(20-33330010)061