دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی - علوم ریاضی و کامپیوتر - هنر شوشتر - تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری دانشکده های:

  • علوم تربیتی و روانشناسی
  • علوم ریاضی و کامپیوتر 
  • هنر شوشتر 
  • تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

نام و نام خانوادگی : پریسا احمدی چلیچه 

مدرک : کارشناسی 

تلفن: 2096-(20 الی 33330010)061