دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی - ادبیات و علوم انسانی

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری  دانشکده های:

  • اقتصاد و علوم اجتماعی
  • ادبیات و علوم انسانی 

 

نام و نام خانوادگی : نفیسه زرگر 

مدرک :کارشناسی 

تلفن : 2098داخلی -(20-33330010)061