دانشکده های مهندسی علوم آب - کشاورزی و ارشد علوم زمین

کارشناس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده های :

  • مهندسی علوم آب
  • کشاورزی 
  • ارشد علوم زمین

 

نام و نام خانوادگی : الهام صادقی 

مدرک:کارشناسی 

تلفن : 2091 داخلی -(20-33330010)061