مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی


مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 

نام و نام خانوادگی:  آرش راسخ

عضو هیئت علمی (استاد) دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی،گروه گیاهپزشکی 

تلفن مستقیم: 33336116 (061) نمابر: 33336116(061)

شماره تماس داخلی: 2095

آدرس ایمیل: a.rasekh@scu.ac.ir