بستن

کارشناس امور مشمولین

  • کارشناس 1

کارشناس امور مشمولین

کارشناس امور مشمولین و فارغ التحصیلی 

نام و نام خانوادگی : مرتضی طالب زاده 

سال تولد:1363

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

سابقه خدمتی:4 سال 

سوابق اجرائی :

مسئول دفتر مدیر امور عمومی 

شرح وظایف :

- انجام امور نظام وظیفه دانشجویان مشمول 

-صدور گواهی فارغ التحصیلی 

تلفن تماس :2099-(20-33330010)061