دفترچه تلفن مدیریت تحصیلات تکمیلی

ارتباط با ما

اهواز - بلوار گلستان - میدان دانشگاه -شهر دانشگاهی -سازمان مرکزی -طبقه دوم-اتاق 89 -

دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

تلفن داخلی :2095

تلفن مستقیم :33336116-061

تلفکس      :33336116-061

کدپستی     :6135783151