بستن

کارشناسان امور فارغ التحصیلان

کارشناس 1

کارشناس امور فارغ التحصیلان 

نام و نام خانوادگی :هرمز کشکولی 

سال تولد:1348

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

سابقه خدمتی :24 سال 

سوابق اجرائی قبلی :

متصدی خدمات دانشجویی دانشکده مهندسی ،مسئول خدمات دانشجویی دانشکده مهندسی ،مسئول دفتر معاونت آموزشی 

شرح وظایف :

تشکیل پرونده فارغ التحصیلی ،صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی  و دانشنامه دائم ،صدور گواهی رتبه فارغ التحصیلی و سایر گواهی های دیگر 

تلفن تماس :2099-(20-33330010)061